Skip to Content

Boodschap van paus Franciscus voor de 25e Wereldziekendag (in het Heiligdom van Lourdes, 11 februari 2017)

Le pape“Bewondering voor alles wat God doet: “De Machtige deed aan mij grote dingen...” (Lc 1,49)

Broeders en zusters,

Op 11 februari zal in heel de Kerk, en op een bijzondere wijze in Lourdes, de 25e Wereldziekendag worden gevierd, onder het thema: Bewondering voor alles wat de Heer doet: “De Machtige deed aan mij grote dingen...” (Lc 1, 49).

Deze dag, door mijn voorganger de heilige Johannes Paulus II ingesteld, werd voor het eerst op 11 februari 1993 en juist in Lourdes gevierd. Deze Dag is een bijzondere gelegenheid om de aandacht te vestigen op de situatie van de zieken en meer in het algemeen op allen die te lijden hebben; tegelijk nodigt deze Dag ons uit dank te zeggen voor alles wat voor hen wordt gedaan, te beginnen met hun naastbestaanden, het personeel van de gezondheidsdiensten en de vrijwilligers. Daarenboven vernieuwt deze gelegenheid in de Kerk de geestelijke ijver om dit fundamentele deel haar zending steeds beter te ontwikkelen: de zorg voor de zieken en de mensen met een handicap, maar ook alle lijdende, uitgesloten en marginale mensen (Johannes Paulus II Motu proprio Dolentium hominum, 11 februari 1958).

De gebedsmomenten, de liturgische vieringen en de ziekenzalving, de gesprekken met de zieken en de bio-ethische en theologisch-pastorale verdieping die in die dagen in Lourdes zal plaats vinden, zal ongetwijfeld een nieuwe en belangrijke bijdrage aan deze dienst bieden.

Op spirituele wijze aanwezig bij de Grot van Massabielle, bij het beeld van de Onbevlekte Maagd, in wie de Almachtige grote dingen heeft gedaan voor de verlossing van de mensheid, wil ik mijn nabijheid uitdrukken, bij u broeders en zusters die de ervaring van het lijden beleeft, en bij uw families; ik wil mijn waardering uitdrukken voor u allen die in uw verschillende rollen en in alle gezondheidsstructuren in de wereld met bekwaamheid, verantwoordelijkheid en toewijding handelen en u danken voor uw dagelijkse verlichting, behandeling en welzijn.

Ik wil u allen aanmoedigen, zieken, lijdende mensen, artsen, verplegend personeel, naasten en vrijwilligers om in Maria, Heil der zieken, de verzekering te zien van Gods tederheid voor elke mens en het model van overgave aan zijn wil, en altijd in geloof, gesterkt door het Woord en de Sacramenten, de kracht te vinden om God en de medemensen te beminnen, ook doorheen de beleving van de ziekte.

Zoals de heilige Bernadette leven wij onder de blik van Maria. Het nederige meisje van Lourdes vertelt dat de Maagd, die zij “de mooie Dame” noemde, haar aankeek zoals mensen naar elkaar kijken. Die simpele woorden beschrijven de volheid van een relatie. Bernadette, arm, analfabeet en ziek, voelt zich door Maria als mens aanvaard. De mooie Dame spreekt met haar vol respect, zonder enige zweem van meerwaardigheid.

Dat herinnert er ons aan dat elke zieke een menselijk wezen is en blijft en op die manier moet worden behandeld. De zieken, zoals ook de mensen met een zware handicap, hebben hun onvervreemdbare waardigheid en hun zending in het leven. Zij worden nooit gewone objecten, zelfs al lijken ze soms helemaal passief. In feite is dit nooit het geval.

Na haar bezoek aan de Grot en dank zij het gebed transformeert Bernadette haar broosheid tot steun aan de anderen,. Dank zij de liefde wordt zij in staat haar medemens te verrijken en zij kan vooral haar leven offeren voor het heil van de mensheid. Dat de mooie Dame haar vraagt voor de zondaars te bidden herinnert er ons aan dat de zieken, de lijdende mensen, in zich niet alleen het verlangen naar genezing dragen maar ook de wens om hun leven op een christelijke wijze te beleven, door er toe te komen het te offeren, zoals echte missionaire leerlingen van Christus.

Maria schept in Bernadette het verlangen de zieken te dienen en roept haar om Zuster van Liefde te worden, een zending die zij op een zo volmaakte wijze beleeft, dat zij een model wordt waar elke medewerker in de gezondheidsdienst kan naar verwijzen. Laten wij dus aan de Onbevlekte Ontvangenis de genade te vragen de zieke als een mens te benaderen, die natuurlijk hulp nodig heeft, soms zelfs voor de meest elementaire dingen, maar die in zich een persoonlijke gave draagt om met de anderen te delen.

De blik van Maria, Troosteres van de bedrukten, belicht het gelaat van de Kerk in haar dagelijkse inzet voor de mensen in nood en voor de lijdende mensen. De kostbare vruchten van deze zorg van de Kerk voor de wereld van het lijden en van de ziekte zijn een reden om de Heer Jezus te danken. Hij is solidair met ons in gehoorzaamheid aan de wil van de Vader en tot aan de dood op het kruis, opdat de mensheid wordt vrijgekocht.

De solidariteit van Christus, Zoon van God en geboren uit Maria, is de uitdrukking van de barmhartige almacht van God die zich in ons leven openbaart – vooral wanneer het broos, gekwetst, vernederd, gemarginaliseerd, lijdend is – en er de kracht van de hoop in legt, die ons opricht en steunt.

Zoveel rijkdom aan menselijkheid en geloof mag niet verloren gaan, maar moet ons eerder helpen in de confrontatie met onze menselijke zwakheden, en te gelijkertijd met de uitdagingen die in de wereld van de gezondheid en de technologie aanwezig zijn.

Ter gelegenheid van de Wereldziekendag kunnen wij een nieuw elan vinden om bij te dragen tot een cultuur die het leven, de gezondheid en het milieu eerbiedigt, een nieuwe impuls om te strijden voor de eerbiediging van de integriteit en de waardigheid van de mensen, ook doorheen een juiste benadering van de bio-ethische vragen, de bescherming van de zwakken en het behoud van het milieu.

Ter gelegenheid van de 25e Wereldziekendag hernieuw ik mijn nabijheid, door het gebed en mijn aanmoediging voor de artsen, verplegend personeel, vrijwilligers en alle geconsacreerde mensen in dienst van de zieken en de armen, aan de kerkelijke en burgerlijke instellingen die op dat domein werken en aan de families die met liefde zorg dragen voor hun zieke naasten.

Aan allen wens ik toe dat zij altijd blije tekenen zijn van de aanwezigheid en de liefde van God, door het voorbeeldig getuigenis te herhalen van zoveel vrienden van God, van wie ik de heiligen Johannes de Deo en Camillus de Lellis vernoem, de patroonheiligen van de hospitalen en het personeel in de gezondheidszorg, en ook de heilige Moeder Teresa van Calcutta, missionaris van Gods tederheid.

Broeders en zusters, allen, zieken, personeel van de gezondheidszorg en  vrijwilligers, verheffen samen ons gebed tot Maria, opdat haar moederlijke voorspraak ons geloof ondersteunt en begeleidt en voor ons van Christus haar Zoon de hoop bekomt op de weg van de genezing en de gezondheid, de zin van de broederlijkheid en van de verantwoordelijkheid, de inzet voor de integrale ontwikkeling van de mens en de vreugde van de dankbaarheid, elke keer dat zij ons doet verwonderd staan door haar trouw en haar barmhartigheid.

O Maria, onze Moeder,
die in Christus elk van ons als een kind begroet,
ondersteun de vertrouwvolle verwachting van ons hart,
sta ons bij in onze ziektes en lijden,
leid ons naar Christus uw Zoon en onze Broeder,
en help ons wanneer wij ons toevertrouwen aan de Vader die grote dingen doet.

Ik verzeker u van mijn blijvende aandacht voor u in het gebed en schenk u met heel mijn hart de Apostolische zegen.

8 december 2016, Feest van de Onbevlekte Ontvangenis.